Stichting ZOE PRAY HEALING HOME

 

Beleidsplan 2018

 

Adresgegevens organisatie

Romeyn de Hooghestraat 3

7425PS  DEVENTER

Email zoeprayhealing@gmail.com

Telefoonnummer 0644477669

 

Inleiding

Stichting Zoe Pray Healing Home is op 28 maart 2018 opgericht.

Doelstelling van de Stichting:

Heeft als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten waar het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal staat.

De stichting heeft als grondslag het Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de stichting.

Wij houden onze wekelijkse diensten op de woensdagavond en huren hiervoor het Titus Brandsma Huis, een voormalige Rooms Katholieke Kerk. Elke eerste woensdag van de maand nodigen wij een gastspreker uit.

 

Bestuurssamenstelling:

  1. Hans Verschoor (voorzitter)
  2. Ingrid Rozen (secretaris)
  3. Steve Pesiwarissa (penningmeester)

 Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71287345, RSIN nummer 858652432

Financiën:

Onze inkomsten bestaan uit vrijwillige giften, welke afkomstig zijn vanuit het offer welke bij elke dienst wordt opgehaald en de maandelijkse vrijwillige bijdrage.

 

Wat doet de Stichting met de financiële middelen: 

De Stichting Zoe Pray Healing Home besteedt haar verworven middelen aan huisvesting,  organisatie van samenkomsten, gastsprekersvergoeding, aanschaf van evangelisatie materiaal en benodigde apparatuur.

 

Wij zijn de Stichting begonnen zonder vermogen .Wij vertrouwen en geloven dat onze vaste lasten betaald kunnen worden vanuit onze inkomstenbron van giften.

Voor 2018, het jaar van oprichting, hebben wij de volgende uitgaven begroot:

Huur gebouw Titus Brandsma Huis                           € 4.000,--

Aanschaf geluidsinstallatie                                          € 1.000,--

Wekelijks koffie/thee/frisdrank                                  €   500,--

Promotie materiaal                                                       €   200,--

Vergoeding gastsprekers                                             € 1.000,--

 

Wij maken jaarlijks een beleidsplan voor de periode van 1 jaar.

 

Over de eerste vijf maanden van ons bestaan volgt hieronder een overzicht van onze ontvangsten en uitgaven:

Banksaldo 28-3-2018:        0 euro

Ontvangsten

Offergaven                    1.336 euro

Giften                             2.434 euro

Uitgaven

Zaalhuur                        1.700 euro

Geluidsapparatuur         938 euro

Kvk kosten                          50 euro

Bankkosten                        42 euro

Overige kosten                131 euro

Banksaldo 25-8-2018:   909 euro